درمان

by امید

دارم در مقابل درمان ها هم مقاوم میشم …

پ ن : واضحه به قدر کفایت …

پ ن : آش نذری …

پ ن : …