شازده

by امید

من نباید کاری کنم تا تو عاشق شوی …

فقط باید کمی اهلی ات کنم … بقیه اش دیگر باید پای خودت باشد…

پ ن : رسمش هم باید همین باشد …

پ ن : …