شازده

by امید

به گمانم کسی اینجا اهلی شده باشد …

یک شب خنده … درد و رقص …

آخرش هم آغوشی تا آخر باران …

پ ن : تولد سامان ، برای ثبت در خاطرات …

پ ن : …