قبل از بوسه

by امید

پ ن : بی قراری هایت …

پ ن : …