شاه نامه

by امید

فرهاد می گوید خسته شده است …

می گویم چرا اینقدر زود ، هنوز که کلاغ های بی ستون نفرین نکرده اند …

می گوید قبلتر ها خسته شده ، حتی قبل تر از آن …

پ ن : به گمانم از جایی …

پ ن : …