امروز

by امید

نبودن های حاضرت …

و بودن های غایبت …

پ ن : روز خوبی بود …

پ ن : برای ثبت در خاطرات …

پ ن : …