واقعیت

by امید

واقعیت هایی هستند که با انکارشان ، چیزی تغییر نمی کند …

مثلا اینکه با خوردن این قرص ها ، آنها واقعا غیب می شوند …

یا مثلا اینکه این فاصله دلتنگی ایجاد می کند …

پ ن : یا مثلا دوستت دارم ها …

پ ن : …