ادبیات

by امید

دوم شخص مفردم که تو باشی …

صرف صحیح بقیه اش دیگر مهم نیست …

پ ن : از آرشیو به گمانم …

پ ن : …