منطق

by امید

پ ن : شاید هم درستش این باشد …

پ ن : …