آدم

by امید

حوایم که تو باشی …

من هم سیب خواهم خورد …

پ ن : …