مرحله

by امید

بگذاریم کمی با هم روراست باشیم …

من دیر زمانیست که از آن مرحله ی “انکار” گذشته ام …

خیلی وقت است که می پذیرم …

پ ن : …