روزمرگی

by امید

وقتی قرار است اینطور باشد …

دلیلی برای روزمرگی نکردن ندارم …

پ ن : و خستگی که روی تنم ماسیده …

پ ن :‌…