اپتومتریست

by امید

به گمانم دکتر امروز تو را در چشمانم دیده بود …

که اینچنین خیره مانده بود …

پ ن :‌عینکم رو هم باید عوض کنم …

پ ن : …