نیمه پر

by امید

البته جنبه های مثبتی هم دارد …

مثلا اینکه حتی با مرگ هم راحت کنار می آیم …

پ ن : چه قهوه و خامه خوبه …

پ ن : …