تامل

by امید

قهوه می خورمو …

به تو فکر می کنمو …

غصه می خورمو …

از این جور کارا دیگه …

پ ن : با احترام به کیش و پات …