حضور

by امید

حضور های چند بعدی ام را حس نمی کنی …

یا بودن های مسطح ام را …

و من می پاشم از این بی خیالی …

پ ن : …