داستان

by امید

معمولا یه چیزی هست ، گاهی هم هیچی نیست …

ولی در آخر هیچ فرقی نمی کنه … باز هم مسخره است …

پناهی هم گفته ، شده ام قهرمان کتابی که برگ آخرش مانده …

پ ن : چه آرومه …

پ ن : …