فلسفه

by امید

گیریم هنوز دیروز باشد …

همانی هستم که فردا خواهم بود …

به همان تلخی …

و زندگی روال چرند خود را طی خواهد کرد …

پ ن : …