ذوق

by امید

احساس می کنم همه متوجه شدن …

که وقتی داشتم خرید می کردم برات ، ذوق داشتم …

پ ن : …