مادربزرگ

by امید

رفت …

پ ن : خدایش بیامرزاد …

پ ن : …