واگونه

by امید

… U cheat

… U Feel Bad

… U Watch TV

… U Feel Better

… U Cheat Again

پ ن : از فیلمنامه …

پ ن : …