حسود

by امید

گاهی حتی خودم هم حسودی می کنم …

به احساسم …

پ ن :‌…