مثل

by امید

هم عروسی ، عزای مرغه …

هم عزا ، عزای مرغه …

پ ن : واضحه منظورم دیگه …

پ ن : …