سرما

by امید

گرمای تابستان …

سردی رفتارت …

پ ن : …