محمد نوری

by امید

محمد نوری …

روحت شاد …

که روحمان را شاد کردی …

پ ن : …