تیز

by امید

گاهی وقتی زمانی برای استراحت پیدا می کنم …

خودم را با شمارش رد های به جا مانده اش سرگرم می کنم …

پ ن : …