باور

by امید

بیا باور بیاوریم …

که این شب را پایانی نیست …

پ ن : از باوزر …

پ ن : …