باد

by امید

روزی این باد فاش خواهد کرد …

که تنها دلگرمیشان است …

پ ن : از دیویدسون …

پ ن : …