یادگار

by امید

دلم امروز چیزی را خواست که نمی فهمیدم …

دلم یادگاری می خواست ، از خاطرات خوبی که نداشتم …

خاطرات ؟ یادم می آید هیچ خاطره ای هم نداشتم …

پ ن : هنوز هم برای خودم عجیم گاهی …

پ ن : …