پیشکش

by امید

پیشکش تو …

پای هیچ یک از قرار ها هم که نیایی …

پ ن : هوای پاییز دارد …

پ ن : …