by امید

نسیم پاییز هم که باشم … با همه لطافت چرندش …

می وزم و می گذرم … شما دنبال بهانه نباشید …

پ ن : …