پیاده

by امید

اشتباه می کنید … همه تان …

این پیاده رو ها که کوتاه شوند … کجا را داریم برویم ما ؟ …

آن آفتاب هم که نبارد … زیر این باران هم خشک می شویم …

پ ن : …