مثل دلسردی

by امید

مثل گیر افتادن در یک مرداب نیست که هرچه بیشتر دست و پا بزنی ، بیشتر گیر کنی …

حتی مثل سقوط هم نیست که دست و پا زدن تاثیری نداشته باشد …

یا مثل یخ زدن که هی دست هایت را تند تند به هم بمالی و ها کنی …

مثل خودش است ، همینجوری باید بنشینی و نگاه کنی ، دست و پا زدنی هم در کار نیست …

پ ن : ندارد …

پ ن : …