نخوان

by امید

فکر می کنی چه می شود ؟ فردا باز هم فرهاد در بیستون پتک می زند ؟

نه … آدم هم ظرفیتی دارد …

پ ن : به گمانم از جایی …

پ ن : …