نخوان

by امید

غیر از دستمال خیلی چیزها هست که می شود زیر درخت آلبالو گم کرد …

مثلا کسی ، که با گم شدنش خیلی چیز ها را با خود می برد …

پ ن : چه گم ام من ، البته قسمت جذابش هم همین باید باشد …

پ ن : به گمانم از جایی …

پ ن : …