پاییز

by امید

رنگ پاییز گرفته بود …

تازه اما دارد حال و هوای پاییز میگیرد …

پ ن : …