ساده

by امید

آدم های اطرافتان را ساده می کنید ، خودتان را هم ، معمولا در چند کلمه ساده …

آخرش هم احتمالا یک احساس سبکی مسخره ای تهش باقی می ماند …

پ ن : …