قصه

by امید

بیاید یک بار دیگر این خیابان را تا تهش برویم و برگردیم …

این بار اما ، فقط می خواهم برایتان قصه بگویم …

پ ن : …