ترس

by امید

اینجور که ساکتم ، از خودم می ترسم …

گفته بودم به گمانم قبلا هم …

پ ن : برای ثبت در خاطرات …

پ ن : …