تجدد

by امید

حکایت روزمرگی این روز ها ، حکایت خیره ماندن به ساعت نیست دیگر …

حکایت چکیدن به روز بعد است …

پ ن : …