جرات

by امید

جرات داشتن چیز مسخره ایست …

من جرات تردید دارم ، جرات انکار حتی …

شما اما جرات تصاحب من را نخواهید داشت …

پ ن : …