ارزش

by امید

یا چیزی بنویسید که ارزش خوندن داشته باشه …

یا کاری انجام بدید که ارزش نوشته شدن داشته باشه …

پ ن : …