هافمن عزیز

by امید

معیار واقعی برای شناختن یک شخصیت ، مقدار مقاومتش در برابر وسوسه هاست …

پ ن : پاپیون ۱۹۷۳ …

پ ن : …