طبیب

by امید

هر مریضی که طبیبش تو شکر لب باشی …

بهتر آن است که بهتر نشود احوالش …

پ ن : …