پنجره

by امید

روزی ، پنجره ای خواهم ساخت …

رو به تو باز خواهد شد …

پ ن : …