قسم

by امید

اصلا چه معنی دارد آدم را جان عزیزش قسم می دهند …

نمیگویند اسمی ، یادی ، خاطره ای ، زنده می شود …

پ ن : نبی پور …