حرف قشنگ

by امید

دیگر حرف قشنگی برای گفتن به تو ندارم …

به گمانم وقتش رسیده خم شوم و ببوسمت …

پ ن : …