معجزه

by امید

و من معجزه آموختم … به پیامبرانتان بگویید بیایند …

همراهمان باشند در روزمرگی هایمان … بگو … شتاب کن …

دارد دیر می شود ها … دارد فراموشم می شود چگونه آخرین معجزه ام را انجام دادم …

بیایید … با هم تنهاییهایمان را بازی کنیم … زندگی کنیم …