دود

by امید

این دود که می رود به آسمان … از هیزم وجودم است …

بوی آتش … پیراهن می شود در تنم … برای باد …

این دود باید مرا ببخشد … آخر از دوری اش هنوز زنده ام …

فقط مانده ام با این خاکستر ها چه کار کنم … شما زیرسیگاری خالی دارید ؟