باران

by امید

باران با چترش گوشه ای ایستاده بود …
سقوط قطرات تو را از آسمان نظاره گر …